Privacy Policy

Beson BV, gevestigd aan Klokkenbergweg 35-B 1101AK te Amsterdam, is verantwoordelijk  voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens, zoals weergegeven in deze  privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://beson.nl/ 

Klokkenbergweg 35-B 1101AK Amsterdam 

+31 847 5559 

 

Persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken 

Beson BV verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens doordat u gebruik maakt van onze  diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken: 

Persoonsgegevens Bedrijfsgegevens – Voor- en achternaam – Bedrijfsnaam – Geslacht – KvK nummer – Geboortedatum – Btw nummer – Geboorteplaats – Telefoonnummer – Adresgegevens – E-mailadres – Telefoonnummer 

– E-mailadres 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons- en/of bedrijfsgegevens verwerken 

Beson BV verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen: – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen  voeren 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Beson BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden  genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld  een medewerker van Beson BV) tussen zit.  

 

Hoe lang we persoons- en/of bedrijfsgegevens bewaren 

Beson BV bewaart uw persoons- en/of bedrijfsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de  doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende  bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoons- en/of bedrijfsgegevens: 

Personalia Bewaartermijn 60 dagen 

Adres Bewaartermijn 60 dagen 

Enzovoort Bewaartermijn 60 dagen 

 

Delen van persoons- en/of bedrijfsgegegevens met derden 

Beson BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van  onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Beson BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein  tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van  uw computer, tablet of smartphone. Beson BV gebruikt cookies met een puur technische  functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw  voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website  goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en  toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen  cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de  instellingen van uw browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en wat-doe-ik-ermee/ 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoons- en/of bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te  verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de  gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw  persoons- en/of bedrijfsgegevens door Beson BV en heeft u het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de  persoons- en/of bedrijfsgegegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u  of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw  persoons- en/of bedrijfsgegegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar  op de verwerking van uw persoons- en/of bedrijfsgegegevens sturen naar info@beson.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie  van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,  MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Beson BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen  bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende  link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip ons 

 

Hoe wij persoons- en/of bedrijfsgegegevens beveiligen 

Beson BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen  om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde  wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er  aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beson.nl